سیستم تاندیش یا پاتیل میانی عبارت است از مکانیزم توزیع مذاب از پاتیل فوالد به قالبهای ریخته گری پیوسته. عملکرد درست این مکانیزم تاثیر به سزایی در کیفیت و سرعت تولید شمش های تولیدی دارد. آماده سازی تاندیش جهت استفاده زیر ذوب، تبحر و تجربه باالیی را میطلبد که در کنار کیفیت باالی مواد نسوز مصرفی موجب سهولت و ایمنی انجام کار می گردد. پرسنل آماده سازی تاندیش با توجه به اندازه تاندیش، تعداد و زمان ذوب گیری از تاندیش، کیفیت و دمای ذوب و سایر پارامترهایی که از هر کارخانه به کارخانه دیگر متغیر می باشد پس از مدتی تبحر الزم را پیدا خواهند کرد. با این حال دستورالعمل زیر بصورت کلی تهیه شده و می تواند راهنمای مصرف و کاربرد جرم روکش تاندیش جهت دسترسی به سطوحی با کیفیت یکنواخت و مطمئن برای ذوب گیری باشد.

1- تاندیش آماده برای انجام روکش پالستر بایستی تا حد امکان سرد شود بطوری که دست را نسوزاند. داغ بودن تاندیش موجب تبخیر سریع آب شده و کار برای پرسنل آماده سازی سخت می گردد.

2- الیه زیرین نسوز )جرم آلومینایی( الزم است عاری از سرباره یا مذاب چسبیده به بدنه باشد. در صورتیکه این الیه در اثر مصرف فرسوده شده یا کندگی پیدا کرده باشد الزم است تعمیر و اصلاح گردد.

3- اگر روکش کاری بصورت ماله کشی انجام می گیرد، جرم روکش تاندیش با حدود %30 الی 25 وزنی آب توسط مخلوط کن پارویی مخلوط شده و بصورت گل، آماده کشیدن می گردد. الزم است رطوبت به اندازه ای باشد که اگر گلوله ای از آن در دست قرار گیرد از البه الی انگشتان ریزش نکند.

4- اگر روکش کاری با دستگاه گانینگ انجام می شود، آب مورد نیاز توسط متصدی به مقدار مورد نیاز سر دستگاه گان تنظیم می شود

5- بهتر است روکش تاندیش در دو مرحله کشیده شود. در ابتدا الیه ای به قطر حدود 2 سانتیمتر کشیده شده و بعد از گذشت حدود نیم ساعت الیه دوم اعمال گردد تا از ریزش جرم جلوگیری شود.

6- مناسبترین قطر الیه روکش در بدنه حدود 5-3 سانتیمتر و برای کف 8-6 سانتیمتر می باشد.

7- بعد از آنکه تمام سطح و کف تاندیش روکش گردید، حدود 2 ساعت بدون حرکت اجازه داده شود تا آب روکش جذب شده و استحکام اولیه بدست آید. سپس با ماله ترک های ایجاد شده در سطح پر شود.

8- بعد از آنکه کار روکش کاری به اتمام رسید، تاندیش بین 20 تا 24 ساعت بدون حرکت مانده تا استحکام جرم بدست آید.

9- بعد از خشک شدن اولیه، تاندیش به زیر مشعل انتقال یافته و با حرارت مالیم اقدام به خشک کردن تاندیش می گردد. درجه حرارت تاندیش تا خشک شدن کامل نباید از 150 درجه سانتیگراد تجاوز کند.

10- پس از خشک شدن در دمای 150درجه سانتیگراد، تاندیش به مدت حداقل چهار ساعت در دمای بین 700-500 درجه سانتیگراد حرارت داده می شود.

11- در مرحله آخر با شیب مالیم و بدون آنکه تاندیش سرد شود حداقل در مدت سه ساعت دمای پالستر کشیده شده به 1000 درجه سانتی گراد رسانده شود وبعد از آن عملیات ذوب گیری انجام می پذیرد.

12- در صورتیکه امکان خشک کردن بصورت مرحله ای فوق وجود نداشته باشد، تاندیش قبل از مرحله ذوب گیری در مدت حدود  ۴ الی 5 ساعت از دمای محیط با شیب آرام به دمای بالای 1000 درجه رسانده شود و بعد از آن عملیات ذوب گیری انجام پذیرد.

13- لازم به ذکر است که بعداز مرحله آخر خشک کردن و قبل از ریخته گری، پالستر نباید سرد شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *