مواد دیرگداز عبارتند از مواد غیر فلزی که توانایی پایداری در درجه حرارت های باال دارند. بنابراین الزم است مواد نسوز قابلیت حفظ ویژگی های فیزیکی و شیمیایی مورد نظر را در دما های باال و شرایط محیط پیاده سازی شده داشته باشند . بطور کلی الزم است یک ماده نسوز پایداری مناسبی در دماهای…

سیستم تاندیش یا پاتیل میانی عبارت است از مکانیزم توزیع مذاب از پاتیل فوالد به قالبهای ریخته گری پیوسته. عملکرد درست این مکانیزم تاثیر به سزایی در کیفیت و سرعت تولید شمش های تولیدی دارد. آماده سازی تاندیش جهت استفاده زیر ذوب، تبحر و تجربه باالیی را میطلبد که در کنار کیفیت باالی مواد نسوز [...]