سبوس برشته

سبوس برشته یکی از محصولات پر کاربردی است که به عنوان پوششی برای جلوگیری از اتلاف حرارت مذاب استفاده می شود. همچنین سبوس برشته با تشکیل لایه ای بر سطح مذاب، از اکسید شدن سطحی نیز جلوگیری کرده و توانایی جذب بخشی از مواد ناخالص سطحی مذاب را دارد.

جلوگیری از افت مکرر حرارت مذاب، باعث افزایش طول عمر پاتیل و تاندیش مورد استفاده نیز میگردد.

شرکت کیمیاکاران عتیق تولیدکننده سبوس از درجه خام تا سوخته کامل، با کمترین میزان رطوبت کیفیت محصول خود را تضمین می نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان واحد فروش، در ارتباط باشید.

سبوس برشته یکی از محصولات پر کاربردی است

سبوس برشته یکی از محصولات پر کاربردی است که به عنوان پوششی برای جلوگیری از اتلاف حرارت مذاب استفاده می شود. همچنین سبوس برشته با تشکیل لایه ای بر سطح مذاب، از اکسید شدن سطحی نیز جلوگیری کرده و توانایی جذب بخشی از مواد ناخالص سطحی مذاب را دارد.

جلوگیری از افت مکرر حرارت مذاب، باعث افزایش طول عمر پاتیل و تاندیش مورد استفاده نیز میگردد.

شرکت کیمیاکاران عتیق تولیدکننده سبوس از درجه خام تا سوخته کامل، با کمترین میزان رطوبت کیفیت محصول خود را تضمین می نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان واحد فروش، در ارتباط باشید.

که به عنوان پوششی برای جلوگیری از اتلاف حرارت مذاب استفاده می شود. همچنین سبوس برشته با تشکیل لایه ای بر سطح مذاب، از اکسید شدن سطحی نیز جلوگیری کرده و توانایی جذب بخشی از مواد ناخالص سطحی مذاب را دارد.

جلوگیری از افت مکرر حرارت مذاب، باعث افزایش طول عمر پاتیل و تاندیش مورد استفاده نیز میگردد.

شرکت کیمیاکاران عتیق تولیدکننده سبوس از درجه خام تا سوخته کامل، با کمترین میزان رطوبت کیفیت محصول خود را تضمین می نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان واحد فروش، در ارتباط باشید.