ايمپكت پد تانديش

ضربه گير كف تانديش كه با نام ايمپكت پد تانديش نيز شناخته ميشود، يكي از اجزاي اصلي نسوز تانديش محسوب ميگردد. اين قطعه كه در دسته نسوز هاي شكلدار دسته بندي ميشود، در كف تانديش قرار داده شده و از ايجاد ضربه ناگهاني مذاب به كف تانديش جلوگيري مينمايد. شركت كيمياكاران عتيق، توليدكننده ضربه گير كف تانديش بر اساس نقشه و آناليز درخواستي مصرف كنندگان، كيفيت محصول توليدي خود را تضمين مي نمايد.