نازل درونی پاتیل مجرای انتقال ذوب از داخل پاتیل به صفحه اسلاید گیت می­باشد. این نازل ها دارای درصد آلومینای بالایی برای ایجاد دوام و نسوزندگی کافی می­باشند. همچنین برای کاهش خاصیت ترشوندگی با مذاب، مقداری کربن نیز به آن اضافه میگردد.

نازل درونی پاتیل تولیدی شرکت کیمیا کاران عتیق، با کیفیت تضمین شده بر اساس نیاز و نوع کاربرد، طراحی و تولید می­گردد.