بصورت کلی از ملات های نسوز آلومینایی، شاموتی و منیزیتی برای نصب آجر های نسوز در کوره ها استفاده می گردد. این ملات ها با پر کردن فضای خالی میان آجرها، مانع از انتقال حرارت و مذاب به دیواره های کوره شده و همچنین استفاده بهینه و اقتصادی تر از آجر های نسوز را سبب می شوند.

بسته به نوع، جنس و آنالیز آجر های مورد استفاده، از ملات مناسب آن استفاده می گردد.