به ترتیب و به صورت شماره گذاری شده
بر حسب ماه وارد شود
بر حسب میلیون تومان وارد شود