شرکت کیمیا کاران عتیق

تلفن

8135 3777 031

آدرس ایمیل

info@atiq-refractory.com

شماره فکس

8136 3777 031

آدرس

اصفهان- خیابان سهروردی- خیابان باغ زیار- مجتمع آبتین واحد2
مدیر روابط خارجی

مهندس تاجی‌زادگان

h-tajizadegan@atiq-refractory.com
6018 433 0913