تولیدجرم های ضدسایش درشرکت آغازشد

جرم های ضدسایش SiC که مواردمصرف زیادی درصنایع بخصوص ،صنعت آلومینیوم و صنعت سیمان دارددراین شرکت شروع به تولیدگردید