نشانی جدید کارخانه

نشانی جدید کارخانه به شهرک صنعتی رازی اصفهان انتقال یافت