تولید Submerged Entry Nozzle(نیم نازل)

به دنبال تلاش و پیگیری متخصصین و کارشناسان، این شرکت موفق به تولید نیم نازل گردید. تولید این محصول در داخل کشور منجر به کاهش قیمت محصول در بازار مصرف، کاهش خروج ارز از کشور، امکان صادرات آن به کشورهای منطقه را درپی خواهد داشت

تولید این محصول افتخاری بزرگ برای ما ست